Skip links

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme Metni

– Mayıs 2020 –

Bu Aydınlatma Sınırlı Sorumlu Etkin Kadın İş Platformu Küçükçekmece Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (“EKİP”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca EKİP’in internet sitesini ziyaretiniz ve kullanımınız kapsamında erişeceği kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

EKİP internet sitesini ziyaretiniz kapsamında, internet sitesi üzerinden sağladığınız kişisel verilerinizin EKİP tarafından KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak, EKİP’in çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, EKİP haber bültenine üyeliğinizin oluşturulması, EKİP’in sağladığı hizmetlerden faydalanmanız ve EKİP’in ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek ve işlenecek olduğunu bildiririz.

İsim, soyadı, e-posta adresi, adres, telefon ve ödeme bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz EKİP tarafından işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, raporlama, dağıtım, iş operasyonlarımızın yönetimi amacıyla iş ortaklarımıza KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu vasıtasıyla, elektronik, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişin olarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle aşağıdaki adreslere yazılı başvuruda bulunarak kullanabilirsiniz:

E-posta adresi: [email protected]

EKİP, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Versiyon Mayıs 2020